نکات ایجاد

  • No HTML tags allowed.
  • آدرس های صفحه وب و نشانی های پست الکترونیک به طور خودکار به لینک تبدیل می شوند.
  • سطور و پاراگرافها به طور اتوماتیک شناسایی میشوند. تگ های <br /> سطر جدید، <p> پاراگراف باز و </p> پاراگراف بسته به طور اتوماتیک افزوده میشوند. در صورتی که پاراگرافها تشخیص داده نشده اند، خیلی ساده چند سطر خالی اضافه نمایید.